[*] [*] [*] [*]
Zpět: 5.2 Laserový radar v ekologii O úroveň výše: Aplikace laserů Pokračovat: 7. Vojenské aplikace laserů

6. Laser ve výpočetní technice

Pro tuto aplikaci se využívají z důvodu malých rozměrů především polovodičové nebo He-Ne nízkovýkonové lasery. Do oblasti výpočetní techniky patří také i laserová tiskárna, která se dnes stává součástí vybavení výpočetních center. Laserová tiskárna je zařízení používající laserového záření k vytvoření obrazce, který má být tištěn, tj. přenášen z rotujícího válce na papír. Údaje o informaci, která má být tištěna jsou včetně zamýšlené grafické úpravy zakódovány v počítači a odtud jsou přiváděny na modulátor optického záření, který v souladu s kódováním přerušuje dráhu laserového svazku dopadajícího na odraznou plošku rozmítacího kotouče (obr. 8). Každá ploška na obvodu kotouče rozmítá svazek po celé délce válce. Válec je pokryt vrstvou fotocitlivého materiálu, který má tu vlastnost, že po dopadu laserového záření se v ozářeném bodě zmenší elektrický odpor materiálu až o několik řádů. Je-li tato vrstva nabita před záznamem informace na konstantní potenciál, pak se v ní po dopadu laserového záření vytvoří dle kódování obrazec složený z bodů, které mají potenciál odlišný od původního. Na předlohu vytvořenou takto na válci je elektrostaticky nanášeno tónovací médium, jehož přilnavost k válci je dána hodnotou potenciálu v jednotlivých bodech. Obrazec z válce je přenášen na papír. Výhodou tohoto typu tiskárny je možnost dosažení kvalitního záznamu při vysoké rozlišitelnosti znaků a velkých rychlostech tisku (až desítky stran formátu A4 za minutu).

  
Obrázek 8: Princip laserové tiskárny; L - laser, M - akustooptický modulátor, D - vstup dat, K - rozmítací kotouč, V - rotující válec; šipky ukazují smysl rotace válce, rozmítacího kotouče a směr rozmítání svazku na válci.
fig08.gif


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 5.2 Laserový radar v ekologii O úroveň výše: Aplikace laserů Pokračovat: 7. Vojenské aplikace laserů

Milan Šiňor
2002-08-12
Valid CSS! Valid HTML 4.0!