[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.6.6.1 Řešení O úroveň výše: 2.6 Fyzikální optika Pokračovat: 2.6.7.1 Řešení

2.6.7 Pozorování interference

Zadání: Bodový zdroj $Z$ vyzařuje ve vakuu červené světlo s vlnovou délkou $\lambda$, které dopadá na skleněnou planparalelní desku o tloušťce $d$ a indexu lomu $n$. Interferenční maxima pro odraz světla na desce pozorujeme pomocí dalekohledu zaostřeného na nekonečno. Dalekohled je možné nastavovat tak, že jeho osa $o$ svírá s kolmicí na povrch desky úhel $\alpha$, $0^{\circ}\leq \alpha \leq
90^{\circ}$ (obr. 14).

a)
Určete maximální hodnotu $k_1$ řádu interferenčních maxim pozorovaných při pokuse. Při které poloze dalekohledu určené úhlem $\alpha_1$ je možné pozorovat interferenční maximum řádu $k_1$?

b)
Určete minimální hodnotu $k_2$ řádu interferenčních maxim a úhel $\alpha_2$, při kterém je pozorováno maximum řádu $k_2$.

c)
Jakou odchylku (nemonochromatičnost) $\Delta \lambda$ může mít vlnová délka $\lambda$ zdroje světla, abychom mohli pozorovat všechny interferenční maxima?

Úlohu řešte nejprve obecně a pak pro hodnoty $d = 0,10$mm, $n =
1,51$, $\lambda = 760$nm.

vlny14.gif
Obr. 14Subsections
[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.6.6.1 Řešení O úroveň výše: 2.6 Fyzikální optika Pokračovat: 2.6.7.1 Řešení
Milan Šiňor
2000-02-17