[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.6.2.1 Řešení O úroveň výše: 2.6 Fyzikální optika Pokračovat: 2.6.3.1 Řešení

2.6.3 Průchod světla hranolem 1

Zadání: Ve spektru heliového laseru jsou nejintenzivnější čáry odpovídající záření s vlnovými délkami $\lambda_1=4,88.10^{-7}$m, $\lambda_2=5,15.10^{-7}$m. Laserové paprsky dopadají kolmo na jednu stěnu optického hranolu. Závislost indexu lomu $n$ na vlnové délce $\lambda$ záření je dána vztahem $n=1+a\lambda^{-2}$, kde konstanta $a
= 2,28.10^{-13}$m$^2$. Určete možné hodnoty lámavého úhlu hranolu $\varphi$ tak, aby svazek paprsků vystupující z hranolu obsahoval záření s vlnovou délkou $\lambda_2$ a přitom neobsahoval záření s vlnovou délkou $\lambda_1$.Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17