České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Katedra fyzikální elektroniky
Virtuální katedra fyzikálních věd a informatické pedagogiky

 

Online výuka exaktních oborů
Koncepce a realizace

 

 

Online Learning of Exact Disciplines
Concepts and Realization

 

Czech Technical University in Prague
Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Department of Physical Electronics
Virtual Department of Physical Sciences and Information Pedagogy

 

Copyright (c) 2001 L. Drška       Version 150501