České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Katedra fyzikální elektroniky
Virtuální katedra fyzikálních věd a informatické pedagogiky

 

Úvod do moderní fyziky
Pracovní materiály na Webu

Introduction to Modern Physics
Web-Based Courseware 

 

Czech Technical University in Prague
Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Department of Physical Electronics
Virtual Department of Physical Sciences and Information Pedagogy

Version 250401