[*] [*] [*] [*]
Zpět: Možné přístupy k teorii O úroveň výše: Úvodní poznámky Pokračovat: Koutový odražeč instalovaný na

Lokalizace světla

  
Obrázek 6.3: Lokalizace světla, čerstvý výsledek fyzikálního výzkumu.
local2.jpg

Rozdělení intensity světla v neuspořádaném prostředí jako je bílá barva nebo cukr vytváří v důsledku toho, že světelné vlny jsou opakovaně rozptylovány a transmise světla následkem odrazů klesá, chaotickou strukturu četných překrývajících se a interferujících píků. Síření světla má v takovém prostředí charakter rychlého difuzního procesu. Vzniká zajímavá otázka, zda v heterogenním prostředí s vhodnými optickými charakteristikami lze tuto difuzi zastavit a světelné píky izolovat. Prezentovaný obrázek ukazuje, že odpověď může být kladná. Jde o zcela horký výsledek fyzikálního výzkumu (publikovaný počátkem roku 1998). Optickým prostředím byl v tomto experimentu galium-arsenidový prášek s velmi vysokým indezem lomu a s velmi malým absorpčním koeficientem v blízké infračervené oblasti. Použité světlo mělo vlnovou délku 1.064 mikrometru. V tomto prostředí dochází k četným odrazům světelných vln a k vytvoření stojaté vlnové struktury bez zřetelné absorpce. Experiment je zřejmě analogií lokalizovaných nepohyblivých elektronů v nevodivém materiálu, v popisu experiementu je použit termín ``fotonový izolátor''.

Kredit: Van der Vaals - Zeeman Laboratory,
http://www.aip.org/physnews/graphics/).


[*] [*] [*] [*]
Zpět: Možné přístupy k teorii O úroveň výše: Úvodní poznámky Pokračovat: Koutový odražeč instalovaný na
Milan Šiňor
2000-02-13