[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.5.0.1.1 Zavedení pojmů pro O úroveň výše: 2.5.0.1 Zásady pro optické Pokračovat: 2.5.0.2 Lom kulovou lámavou

2.5.0.1.2 Systém pro měření délek a úhlů

Pro odvození vztahů v optických soustavách je třeba zavést pevný systém pro měření délek a úhlů. Budeme postupovat podle těchto zásad:

a)
Řešení budeme provádět za předpokladu, že paprsek postupuje zleva doprava.

b)
Polohu bodu na zvolené ose (optické ose - jak o ní budeme mluvit) bereme od zvoleného počátku kladně vždy směrem vpravo. Polohu bodu udáváme úsečkou tak, že na první místo píšeme počátek souřadnicového systému a na druhé místo bod, jehož polohu vzhledem ke zvolenému počátku určujeme.

c)
Poloměr křivosti ploch měříme od průsečíku plochy s osou ke středu křivosti, a to opět kladné směrem vpravo.

d)
Druhou souřadnici měříme kolmo k ose, a to kladně směrem vzhůru. Polohu bodu stanovíme úsečkou tak, že na první místo píšeme bod, jenž má souřadnici nulovou, a na druhé místo bod, jehož polohu určujeme.

e)
Úhly sevřené přímkami, přímkou a rovinou nebo rovinami vyjadřujeme vždy úhlem menším nebo rovným úhlu přímému. Úhel orientujeme vždy od kolmice dopadu nebo od zvolené osy (optické osy) k příslušnému paprsku. Úhel, který spolu svírají dva paprsky, orientujeme od paprsku původního k paprsku odchýlenému. Úhel, který spolu svírají dvě roviny, na níž původní paprsek dopadá, k rovině, z níž vychází. Úhel je kladný, když je orientován proti pohybu hodinových ručiček. Při vyjadřování úhlu pomocí bodů na ramenech uhlu a vrcholů úhlu, resp. pomoci ramen úhlu, píšeme na první místo vždy bod na rameni uhlu, od něhož úhel měříme, resp. rameno, od něhož úhel měříme.


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.5.0.1.1 Zavedení pojmů pro O úroveň výše: 2.5.0.1 Zásady pro optické Pokračovat: 2.5.0.2 Lom kulovou lámavou
Milan Šiňor
2000-02-17