[*] [*] [*] [*]
Zpět: 3.4 Fyzikální optika O úroveň výše: 3.4 Fyzikální optika Pokračovat: 3.4.2 Program YOUNGE.FM -

  
3.4.1 Program INTERF.FM - Interference na štěrbině

Program demonstruje jevy odehrávající se při dopadu monochromatického koherentního světla na štěrbinu a dvojštěrbinu.

Znázorněny jsou závislosti intenzity světla při ohybu na šířce štěrbiny a na vlnové délce použitého světla. V případě dvojštěrbiny je předvedena závislost intenzity na vzdálenosti štěrbin a na vlnové délce použitého světla.

Literatura:
Svoboda E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky. Prometheus, Praha 1996.

Poznámka:
Program vyžaduje ke své činnosti knihovnu FAMLIB.FML.

Program interf.fm (28 kB).
Celý soubor programů Fyzikální optika v komprimované podobě (16 kB).Milan Šiňor
2000-02-17