[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.19 Nekonečná potenciálová jáma O úroveň výše: 2.7.19 Nekonečná potenciálová jáma Pokračovat: 2.7.20 Konečná jáma **

2.7.19.1 Řešení

Vzhledem k tomu, že stěny jámy jsou ideálně nepropustné, částice se může vyskytovat pouze uvnitř intervalu

\begin{displaymath}\left\vert x \right\vert < \frac{a}{2}\ .
\end{displaymath}

Vně tohoto intervalu je tudíž vlnová funkce rovna nule. Pro vlnovou funkci proto musí platit hraniční podmínky

\begin{displaymath}
\psi \left( {\frac{a}{2}} \right) = \psi \left( { - \frac{a}{2}} \right) = 0\ .
\end{displaymath}

Při hledání energetických hladin a vlnových funkcí částice, která se nachází uvnitř jámy vyjdeme z amplitudové Schrödingerovy rovnice, která má v intervalu

\begin{displaymath}
\left\vert x \right\vert < \frac{a}{2}
\end{displaymath}

tvar
 
 \begin{displaymath}{
}
- \frac{{\hbar ^2 }}{{2m}}\frac{{{\rm d}^{\rm 2} \psi }}{{{\rm d}x^2 }} = E\psi\ ,
\end{displaymath} (2.87)

kde $m$ je hmotnost částice. Obecné řešení rovnice (2.87) je rovno
 
 \begin{displaymath}{
}
\psi \left( x \right) = A\sin kx + B\cos kx\ ,
\end{displaymath} (2.88)

kde

\begin{displaymath}
k = \left( {\frac{{2mE}}{{\hbar ^2 }}} \right)^{{1 \mathord{...
... {\vphantom {1 2}} \right.
\kern-\nulldelimiterspace} 2}}\ .
\end{displaymath}

Vzhledem k hraničním podmínkám musí platit
 
 \begin{displaymath}{
}
A \sin \frac{{ka}}{2} + B \cos \frac{{ka}}{2} = 0\ ,
\end...
...aymath}
- A\sin \frac{{ka}}{2} + B \cos \frac{{ka}}{2} = 0\ .
\end{displaymath} (2.89)

Řešením těchto rovnic, které musí platit současně dostáváme dvě třídy řešení

\begin{displaymath}
1) \ \ \ A = 0;\ \ \cos \frac{{ka}}{2} = 0\ ,
\end{displaymath}


 
 \begin{displaymath}{
}
2) \ \ \ B = 0;\ \ \sin \frac{{ka}}{2} = 0\ .
\end{displaymath} (2.90)

Řešení rovnice pro $A = B = 0$ nemá fyzikální význam, neboť vlnová funkce je v tomto případě rovna nule v celém prostoru. Pro obě třídy musí platit
 
 \begin{displaymath}{
}
k = \frac{{n\pi }}{a}\ ,
\end{displaymath} (2.91)

kde $n$ je celé liché číslo pro třídu řešení 1) a celé sudé číslo pro třídu 2). Vlnové funkce a odpovídající energetické hladiny dostaneme dosazením (2.90) a (2.91) do obecného řešení (2.88). Tím obě třídy řešení dostaneme ve tvaru

\begin{displaymath}
1) \ \ \ \psi \left( x \right) = B \cos \frac{{n\pi }}{a}\ x\ ,\ \ n \ \rm { liché,}
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
2) \ \ \
\psi \left( x \right) = B \cos \frac{{n\pi }}{a}\ x\ ,\ \ n \ \rm { sudé,}
\end{displaymath}


 
 \begin{displaymath}{
}
E_n = \frac{{\pi ^2 \hbar ^2 }}{{2ma^2 }}\ n^2\ .
\end{displaymath} (2.92)

Řešení pro $n = 0$ nemá fyzikální význam, neboť vlnová funkce je rovna nule v celém prostoru. Obdobně případ, kdy $n$ je záporné celé číslo, nedává fyzikálně nová řešení, neboť řešení se záporným a kladným $n$ jsou lineárně závislá. Konstanty $A$ a $B$ určíme z normovací podmínky

\begin{displaymath}
\int\limits_{ - \frac{a}{2}}^{ + \frac{a}{2}} {\psi ^* } \psi = 1\ .
\end{displaymath}

Po dosazení z (2.92) dostaneme

\begin{displaymath}
A = B = \sqrt {\frac{2}{a}}\ .
\end{displaymath}

Nyní již máme celý problém vyřešen. Jako řešení jsme dostali nekonečnou množinu diskrétních hladin energie, které odpovídají všem kladným kvantovým číslům $n$. Ke každé energetické hladině přísluší jediná vlnová funkce daná vztahem (2.92).


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.19 Nekonečná potenciálová jáma O úroveň výše: 2.7.19 Nekonečná potenciálová jáma Pokračovat: 2.7.20 Konečná jáma **
Milan Šiňor
2000-02-17