Fyzika mikrosvěta

 

 

 

 

 

 

PRELUDIUM K MODERNÍ FYZICE
Fyzikální konstanty,jednotky,soustavy

 Physical Constants

     

 

 

Konstanty  
 
 Konstanty a čísla hodná zapamatování
 Často používané fyzikální konstanty
  NIST Guide to SI Units
http://physics.nist.gov/Pubs/SP811/contents.full.html
The NIST Reference on Constants, Units,and Uncertainty.
http://physics.nist.gov/cuu/index.html
BIPM : Linking SI Base Units to Fundamental and Atomic Constants.
http://www.bipm.fr/enus/3_SI/si_fig.html
NRL Plasma Formulary [Postscript, pdf, TeX]
http://wwwppd.nrl.navy.mil/
>>> NRL Plasma Formulary >>> Dimensions and Units | >>>Physical Constants (SI) | >>> Physical Constants (cgs) | >>> Formula Conversions 
  

 

 

KONSTANTY A ČÍSLA HODNÁ ZAPAMATOVÁNÍ

Konstanta Symbol  Definice Hodnota
 
Rychlost světla / Speed of light c  2.998 x108 m.s-1
Gravitační konstanta / Gravitational constant G  6.673 x 10-11 m3 kg-1 s-2
Planckova konstanta / Planck's constant h  6.626 x 10-34 J.s 4.136 x 10-15 eV.s
Planckova konstanta / Planck's constant : 2pi h / (2 pi) 1.055 x 10-34 J .s 6.582 x 10-16 eV s
Boltzmannova konstanta / Boltzmann constant kB 1.381 x 10-23J .K-1 8.617 x 10-5 eV.K-1
Avogadrovo číslo / Avogadro's number N  6.022 x 1023 mol-1
Elementární náboj / Elementary charge e 1.602 x 10-19 C
Permitivita vakua / Permitivity of free space eps0  8.854 x 10-12 F. m-1
Permeabilita vakua / Permeability of free space pi x 10-7  12.566 x 10-7 N A-2
Coulombova konstanta / Coulomb constant 1/(4pi.eps0 8.988 x 109 N.m2.C-2
Hmotnost elektronu / Electron mass me 9.109 x 10-31 kg 0.511 MeV
Hmotnost protonu / Proton mass mp 1.673 x 10-27 kg 938.3 MeV
Hmotnost neutronu / Neutron mass mn 1.675 x 10-27 kg 939.6 MeV
Atomová hmotnostní jednotka/Atomic mass unit  mu 1.661 x 10-27 kg 931.5 MeV
Elektron-volt / Electronvolt  eV 1.602 x 10-19 J
Bohrův poloměr / Bohr radius a0 0.529  x 10-10 m
Ionizační energie H/ Hydrogen ionization energy IH 13.606 eV
 

mp / me = 1836.15

h.c = 1.240 x 103 eV.nm

e2 / (4.pi.eps0) = 1.440 eV.nm

 

ZAČÁTEK

 


 

 

ČASTO POUŽÍVANÉ FYZIKÁLNÍ KONSTANTY (1998)

Konstanta Symbol / Definice Hodnota [SI]
 
Atomová hmotnostní jednotka
Atomic mass constant
mu 1.660 538 73 x 10-27 kg
Avogadrovo číslo
Avogadro constant
NA, L 6.022 141 99 x 1023 mol-1
Boltzmannova konstanta
Boltzmann constant
k 1.380 6503 x 10-23 J K-1
Elektronvolt
Electron volt
eV 1.602 176 462 x 10-19 J
Elementární náboj
Elementary charge
e 1.602 176 462 x 10-19 C
Faradayova konstanta
Faraday constant
F 96 485.3415 C mol-1
Hmotnost elektronu
Electron mass
me 9.109 381 88 x 10-31 kg
Hmotnost protonu
Proton mass
mp 1.672 621 58 x 10-27 kg
Hmotnost neutronu
Neutron mass
mn  1.67492716  x 10-27 kg
Konstanta jemné struktury
Fine-structure constant
alpha=
e2/(4 pi eps0 hbar c)
 7.297 352 533 x 10-3
1 / Konstanta jemné struktury
Inverse fine-structure constant
1 / alpha 137.035 999 76
Kvantum elektrické vodivosti
Conductance quantum
G0 = 2e2 / h 7.748 091 696 x 10-5 S
Kvantum magnetického toku
Magnetic flux quantum
phi0 = h / 2 e 2.067 833 636 x 10-15 Wb
Molární plynová konstanta
Molar gas constant
R 8.314 472 J mol-1 K-1
Newtonova gravitační konstanta
Newtonian constant of gravitation
G 6.673 x 10-11 m3 kg-1 s-2
Permitivita vakua
Electric constant
eps0 8.854 187 817... x 10-12 F m-1
Permeabilita vakua
Magnetic constant
mu0 = 4pi x 10-7  12.566 370 614... x 10-7 N A-2
Planckova konstanta
Planck constant
h 6.626 068 76 x 10-34 J s
Planckova konstanta / 2 pi
Planck constant over 2 pi
hbar = h / 2 pi 1.054 571 596 x 10-34 J s
Poměr hmotností protonu a elektronu
Proton-electron mass ratio
mp / me 1 836.152 6675
Rydbergova konstanta
Rydberg constant
Rinf 10 973 731.568 549 m-1
Rychlost světla ve vakuu
Speed of light in vacuum
c, c0  299 792 458 m s-1   
Stefanova-Boltzmannova konstanta
Stefan-Boltzmann constant
sigma=
(pi2/60) k4 / hbar3 c4
5.670 400 x 10-8 W m-2 K-4

Kredit : http://physics.nist.gov/cuu/index.html

ZAČÁTEK

  

 

 Fyzika mikrosvěta