# FJFI INFYZ 

 

VIRTUÁLNÍ KATEDRA FYZIKÁLNÍCH VĚD

A INFORMATICKÉ PEDAGOGIKY

VIRTUAL DEPARTMENT OF PHYSICAL SCIENCES

AND INFORMATION PEDAGOGY

Server Vega

" Teaching should be such that what is offered is perceived as valuable gift and not as a hard duty. "    Albert Einstein

 
Počítačová fyzika na FJFI ČVUT : Virtuální katedra fyzikálních věd a informatické pedagogiky Computational Physics at the FNSPE CTU: Virtual Department of Physical Sciences & information Pedagogy
Současná fyzika pro budoucí experty Contemporary Physics for Prospective Experts
Kmity,vlny a kvanta : Příklady a programy Oscillations,Waves & Quanta : Problems & Programs
Úvod do moderní fyziky : Pracovní materiály na Webu Introduction to Modern Physics : Web-Based Courseware
Numerické metody pro fyziky Numerical Methods for Physicists
Online výuka exaktních oborů : Koncepce
a realizace
Online Learning of Exact Disciplines : Concepts & Realization
Workshop ČVUT  2001 : Příprava a využití materiálů pro výuku inženýrských oborů
na síti
Workshop CTU 2001 : Development and Application of the Courseware for Net-Based Teaching of Engineering Disciplines
WWW stránky pro pěšáky WWW Pages for Pedestrians
WebCT a další SW pro studenty WebCT & Other SW for Students
Java aplety ve fyzice Java Applets in Physics
26. Evropská konference o interakci laserů 
s látkou
26th European Conference on Laser Interaction with Matter
Zajímavé odkazy Cool URLs
Studentské projekty a webové stránky Students Projects & Web Pages

 

 

http://vega.fjfi.cvut.cz

Editor : Ladislav Drska drska@antu.fjfi.cvut.cz                      Webmaster : Milan Sinor  sinor@antu.fjfi.cvut.cz           
 
 
České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Katedra fyzikální elektroniky
Czech Technical University in Prague Faculty of Nuclear Sciences & Physical Engineering Department of Physical Electronics

 

Version 241000