VIRTUÁLNÍ KATEDRA FYZIKÁLNÍCH VĚD A INFORMATICKÉ
PEDAGOGIKY
VIRTUAL DEPARTMENT OF PHYSICAL SCIENCES AND INFORMATION
PEDAGOGY
 
SERVER VEGA 

Přímý přístup / Direct Access

http://vega.fjfi.cvut.cz

 
České vysoké učeni technicke v Praze

Czech Technical University in Prague

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering 

Katedra fyzikální elektroniky

Department of Physical Electronics

Version 110900