České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Katedra fyzikální elektroniky
Virtuální katedra fyzikálních věd a informatické pedagogiky

 

WebCT a další SW pro studenty
Jemné Ilustrované uvedení 
pro inteligentní
uživatele

 

 

WebCT and Other SW for Students
A Gentle Illustrated Introduction 
for Intelligent Users

 

Czech Technical University in Prague
Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Department of Physical Electronics
Virtual Department of Physical Sciences and Information Pedagogy

 Version 030201