Fyzika mikrosvěta

 

 

 

 

 

PRELUDIUM K MODERNÍ FYZICE
Slovníky

 Vocabularies

  

 
 

Obecný on-line slovník (Seznam)

Obecný vícejazyčný slovník(Atlas)

LangSoft Multilingual Dictionary (PC Translator)

 

 

Small Physics Dictionary / Malý fyzikální slovník

     
 

Pozn. : Čísla na pravé straně tabulky značí čísla stránek v knize Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz, Prometheus, Praha 1999, na nichž  jsou příslušné pojmy vysvětleny.

 
 

 
  A  
  atom atom 446
  atomic nucleus atomové jádro 428
  atomic number atomové číslo 428
   
  B  
  black body černé těleso 369
  Bohr atom Bohrův model atomu 446
  Bohr radius Bohrúv poloměr 447
  Bohr magneton Bohrův magneton 449
  bremsstrahlung brzdné záření 454
 

 ZAČÁTEK

 
  C

 
  characteristic radiation charakteristické záření 453
  commutation relation komutační relace 413
  commutator komutátor operátorů 413
  Compton effect Comptonův jev 449
  corelation energy korelační energie 452
 

 
  D  
  de Broglie relation de Broglieův vztah 412
  degeneration degenerace 413
  Dirac equation Diracova rovnice 413
 

ZAČÁTEK

 
  E  
  eigenfunction vlastní funkce operátoru 413
  eigenvalue vlastní hodnota operátoru 413
  electron elektron 419
  electron configuration elektronová konfigurace 452
  electron magnetic moment magnetický moment elektronu 448
  electron shell slupka elektronového obalu 452
  element prvek 430
  energy level energetická hladina 449
   
  F  
  fine structure constant konstanta jemné struktury 450
  fine structure of a spectral line jemná struktura spektrální čáry 450
  Franck-Hertz experiment Frankův-Hertzův pokus 449
 

ZAČÁTEK

 
  G  
   
   
  H  
  Hamiltonian hamiltonián 423
  Hamilton operator Hamiltonův operátor 413
  hydrogen atom atom vodíku 447
 

ZAČÁTEK

 
  I  
  inner electrons vnitřní elektrony 452
  ionization of atom ionizace atomu 453
   
  J  
  Jeans radiation law Rayleighův - Jeansův zákon vyzařování 370
 

ZAČÁTEK

 
  K  
  Kirchhoff radiation law Kirchhoffův zákon vyzařování 370
   
  L  
  laser laser 378
  laser pumping buzení laseru 377
  Lenard experiment Lenardův pokus 449
  length contraction kontrakce délky 193
  Lorentz transformation Lorentzova transformace 192
  L-S coupling L-S vazba 452
 

ZAČÁTEK

 
  M  
  Madelung rule Madelungovo pravidlo 452
  many electron atom atom s více elektrony 451
  mass defect hmotnostní schodek 429
  matrix element of operator maticový element operátoru 414
  mean value střední hodnota pozorovatelné veličiny 414
  metastable state metastabilní stav 414
  multiplet multiplet 453
   
  N  
  neutron neutron 420
  non-equilibrium radiation nerovnovážné zářenín 371
  nuclear radius poloměr jádra 429
 

ZAČÁTEK

 
  O  
  observable pozorovatelná veličina 413
  operator operátor 413
  orbital orbital 452
  outer electrons vnější elektrony 452
   
  P  
  Pauli  exclusion principle Pauliho vylučovací princip 415
  parity parita 414
  photoeffect fotoelektrický jev 449
  photoelectric effect fotoelektrický jev 449
  photon foton 372
  Planck constant Planckova konstanta 371
  Planck radiation law Planckův zákon vyzařování 371
  potential barrier potenciálová bariéra 414
  probability of finding the particle pravděpodobnost výskytu částice 412
  probability current density hustota proudu pravděpodobnosti 412
  probability density hustota pravděpodobnosti 412
  proton proton 420
 

ZAČÁTEK

 
  Q  
  QED kvantová elktrodynamika 411
  quantum electrodynamics kvantová elektrodynamika 411
  quantum mechanics kvantová mechanika 411
  quantum transion kvantový přechod 414
  quantum number kvantové číslo 414
  quantum of energy kvantum energie 411
  quantum state kvantový stav 412
  quantum theory kvantová teorie 411
   
  R  
  radiation laws zákony vyzařování 369
  rest energy klidová energie částice 196
  rest mass of a particle klidová hmotnost částice 196
  Russel-Saunders coupling Russelova-Saundersova vazba 452
  Rydberg constant Rydbergova konstanta 449
 

ZAČÁTEK

 
  S  
  Schroedinger equation Schroedingerova rovnice 412
  self-adjoint operator samosdružený operátor 413
  selfconsistent field selfkonzistentní pole 452
  series of spectral lines série spektrálních čar 449
  series of hydrogen spectral lines série spektrálních čar vodíku 450
  spectrum of eigenvalues spektrum vlastních hodnot 413
  spin spin 447
  spin-orbital interaction spin-orbitální interakce 452
  spontaneous emission spontánní emise 375
  Stark effect Starkův jev 453
  Stefan - Boltzmann radiation law Stefanův -Boltzmannův zákon vyzařování 370
  Stern-Gerlach erxperiment Sternův-Gerlachův pokus 448
  stimulated emission stimulovaná emise 376
   
  T  
  thermal radiation tepelné záření 371
  time dilation dilatace času 193
  total angular momentum celkový moment hybnosti 447
  tunnel effect tunelový jev 415
 

ZAČÁTEK

 
  U  
  uncertainty relation relace neurčitosti 411
   
  V  
  vector model vektorový model atomu 453
   
  W

ZAČÁTEK

 
  wave function vlnová funkce 412
  wave packet vlnový balík 412
  wave-particle duality korpuskulárně-vlnový dualizmus 411
  Wien shift  law Wienův posunovací zákon 370
   
  X  
  X-rays rentgenové záření 453
 

ZAČÁTEK

 
  Y  
   
   
  Z  
  Zeeman effect Zeemanův jev 453
 

ZAČÁTEK

 
         

 

 

 

Dictionary of Physics

 

 

 

 Fyzika mikrosvěta