České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Katedra fyzikální elektroniky
Virtuální katedra fyzikálních věd a informatické pedagogiky

 

Numerické metody pro fyziky

 

 

 

Numerical Methods for Physicists

 

Czech Technical University in Prague
Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Department of Physical Electronics
Virtual Department of Physical Sciences and Information Pedagogy

 

Version 201100