České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Katedra fyzikální elektroniky
Virtuální katedra fyzikálních věd a informatické pedagogiky

 

Počítačová fyzika na FJFI ČVUT
Virtuální katedra fyzikálních věd a informatické pedagogiky

 

 

Computational Physics at the FNSPE CTU
Virtual Department of Physical Sciences & Information Pedagogy

 

Czech Technical University in Prague
Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Department of Physical Electronics
Virtual Department of Physical Sciences and Information Pedagogy

 

Version 201100